Om du inte är nöjd

Vår absoluta målsättning är att ha nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött, vill vi gärna höra av dig om vad vi kan göra bättre.

Du har möjlighet att vända dig till vår klagomålsansvarig på Mo­derna Försäkringar. För snabbast service avseende ditt klagomål, behöver vi information om ditt skadenummer eller försäkringsnummer samt personuppgifter. Beskriv och berätta fär oss vad i vår berslut som du anser är fel.

Skicka dina handlingar till:
Moderna Försäkringar
Klagomålsansvarig
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM

klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Besvärshänvisning

Besvärshänvisning.pdf
(nu gällande)

 Vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Moderna Försäkringars Överprövningsnämnder

Överprövningsnämnden kan pröva ärenden efter att avdelningen meddelat slutligt beslut. Nämnden prövar både konsument- och företagsärenden. Nämnden är opartisk och är inte organiserad under skade- eller säljorganisationen. Nämnden består av en jurist som är ordförande och en kundombudsman som har till uppgift att ta till vara den klagandes intressen och framföra den klagandes synpunkter, samt vid behov en erfaren handläggare med erforderlig försäkringsmedicinsk kunskap. Nämnden sammanträder ungefär varannan vecka. Eftersom nämnden endast kommunicerar skriftligt, så kan den klagande inte närvara vid nämndsammanträdet. 

De flesta ärenden kan prövas av nämnden men en förutsättning är att det har omprövats på berörd avdelning. Nämnden prövar inte klagomål som inkommit mer än 12 månader efter att Moderna meddelat slutligt beslut i ärendet. Det är Klagomålsansvarig som bedömer om ärendet lämpar sig för prövning i nämnden. Om du vill få ett ärende prövat, kontakta Klagomålsansvarig.

Andra vägar för rådgivning och prövning
Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:
Konsumenternas För­säkringsbyrå. 
www.konsumenternas.se
Box 24215, 104 51 Stockholm,
Tfn 0200-22 58 00.  

Allmänna Reklamationsnämnden
Du som är privatperson har möjlighet att vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).
www.arn.se,
Box 174, 101 23 Stockholm,
Tfn 08-508 860 00,
arn@arn.se


Svensk Försäkrings Nämnder:

Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring. 
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund. 

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se.
Svensk Försäkrings Nämnder,
Box 24067,
104 50 Stockholm,
Tfn 08-522 787 20,
info@forsakringsnamnder.se

Trafikskadenämnden
Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. www.trafikskadenamnden.se,
Box 24048,
104 50 Stockholm,
Tel 08-522 787 00.

Rättsskydd vid tvist mot Moderna Försäkringar
Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.

  

Saknar du information på den här sidan?